Election Commission of Maldives


ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2019 - ބައި އިލެކްޝަން

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން، ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް އަދި ފޯމުތައް 

 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު  ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ އިޢުލާން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އިޢުލާން

މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އިޢުލާން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ އިޢުލާން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ސެޓު 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވޯޓަރސް ލިސްޓު

ބާ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ބައި އިލެކްޝަން 2019 - ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު  (އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް)

ބާ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ބައި އިލެކްޝަން 2019 - ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު  (އިތުރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް)

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓް 001

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓް 002