Election Commission of Maldives


ޑައުންލޯޑްސް

ހ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބު ރިޕޯޓު

2023 މޭ 06 - އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 4 މާރިޗު 2023 - ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

ހދ. ވައިކަރަދޫ އަދި ވ.ރަކިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުގެ ބައިި-އިލެކްޝަން އަދި ހދ. ވައިކަރަދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

15 އޭޕްރީލް 2023 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 17 ޖޫން 2023 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

ވ.ރަކީދޫ އަންހެން ކައުުންސިލް މެންބަރުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަދި ހދ.ފިނޭ، ށ.މާއުނގޫދޫ، ރ.މީދޫ، ކ.ދިއްފުށި، މ.ވޭވަށު، ފ.ބިލެއްދޫ، ތ.ގާދިއްފުށި، ލ.މާމެންދޫ. ރ.އަނގޮޅިތީމު، ބ.ފެހެންދޫ، ބ.ކެންދޫ، އއ.ފެރިދޫ، ގދ.ދެއްވަދޫ އަދި ވ.ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

18 މާރިޗު 2023 - އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރުގެ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 2021 ނޮޮވެންބަރު 27 - ހދ، ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް 2021 އޮކްޓޯބަރ 16 - އަންހެންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު – ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 2021 އޮކްޓޯބަރ 30 - ޅ.ކުރެންދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް 2021 އޯގަސްޓް 07 - އަންހެންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު – ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 2022 އޭޕްރިލް 16 - އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ހދ. ނޭކުރެންދޫ، ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

2022 އޮކްޓޫބަރު 01 - ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، ރ.ރަސްމާދޫ، ތ.ގުރައިދޫ. ލ.ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

2022 އޮގަސްޓު 13 - ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި ކައުުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

މ.ދިއްގަރު ، ތ.ގާދިއްފުށި

2022 މާރިޗު 26 - ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން

2022 މޭ 14 - މާލެ ސިޓީ - ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް 2022 ފެބްރުވަރީ 05 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު 2022 ފެބްރުވަރީ 05 - ތ.ވިލުފުށި، ގއ.ގެމަނަފުށި، ހއ.ތަކަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު 2022 ޖުލައި 02 - އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް

ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު. ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ

2022 ޖުލައި 23- އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

ތ.ވަނދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން

2023 ޖަނަވަރީ 21 - ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޙާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 22 އޮކްޓޫބަރު 2022- އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

ހއ. ހޯރަފުށި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން

24 ޑިސެންބަރު 2022 - ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު 5 ނޮވެންބަރު 2022- ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

ނ. މަގޫދޫ އަދި ލ. ކަލައިދޫ ބައި އިލެކްޝަން

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޟިރީ

އޮބްޒަރވަރުން އަދި މޮނިޓަރުން

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވަރުން އަދި މޮނިޓަރުންގެ ލިސްޓް ފޯމެޓް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވަރުންގެ އިޤުރާރު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ އިގުރާރު އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ލިސްޓް ފޯމެޓް އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ަޕލިކޭޝަން ފޯމު މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

މޮނިޓަރުންގެ އިޤްރާރް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

މާކްޝީޓް (A2 ޝީޓްސް)

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ދާއިމީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ދާއިމީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ދާއިމީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އިލެކްޓޯރަލް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަަންގެ ސީނިއރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު މެނޭޖަރ (އެމް.އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން، އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޓެކް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން އޮފިސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - 16 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ރަސްމީ ނަތީޖާ ބަނޑޭރި ޕޭ މެނުއަލް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާތަން ބަދަލުވެފައިވާތީ، މި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު

IUL)38-CA/38/2021/606)

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތައް

އިންޓަރންޝިޕްގެ އުޞޫލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނުނު ނަންބަރު: 1/2009

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2/2009

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2008

ބައި-އިލެކްޝަންތަކު ގައި އޮފިޝަލުން ނެގުމުގެ އުޞޫލު ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަންގައި އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު އިންތިޚާބުތަކަށް ޓްރެއިނަރުން ހަމަޖެއްސުމާއި ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ އުޞޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އުސޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 8/2008

އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުމާއި، ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އުސޫލު ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ވިސިލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުާއި މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ވިސިލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެެއްސުމާއި މައުލޫމާތުތައް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ދިވެހިރާެއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު : 7/2010 ވޮލިއުމް: 39 އަދަދު: 52

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު : 10/2010

ގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު

(އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު

(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/އާރް-110 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2013 ވޮލިއުމް: 42 އަދަދު: 34

ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ