Election Commission of Maldives


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

1. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި އަދި ވާޖިބުތަކުގެ ތަފްޞީލް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތަޞައްވަރު (ވިޝަން)/އަމާޒު (މިޝަން)/ކުރިމަގު ދައްކައިދޭ އަސާސްތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުވައްޒަފުންނާއެކު މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ޢާންމު ނަންބަރުތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
2. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ތަފްޞީލް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ މެންޑޭޓު
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު/ ޚިދުމަތްތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު/ ޚިދުމަތްތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީކުރުން
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ފޯމުތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
3. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލުން
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާ އުފުލޭ ގޮތުގެ އުސޫލް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: 
4. ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭ ތަފްޞީލް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
5. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތާއި އަދި މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިސްތިރާޖީ ރޭވުން (ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން) 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ބަޖެޓް 2022
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މަހު ޚަރަދު ރިޕޯޓު 2022
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އަދި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލްތައް 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
​​މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ، ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުން
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
6. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިސްވެރިންގެ ޒިންމާއާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު (މެންޑޭޓު)
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
7. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދި ހަމަތައް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އަދި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލްތައް 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
8. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔުން
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔުން
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
9. ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ ނިންމުންތަކުން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ފަސްމަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލު
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
10. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދާއި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިސްތިރާޖީ ރޭވުން (ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން) 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ބަޖެޓް 2022
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މަހު ޚަރަދު ރިޕޯޓު 2022
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
11. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުވައްޒަފުންނާއެކު މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
12. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
13. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާ ނުވަތަ ގޮތާއި އުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތް
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިސްވެރިންގެ ޒިންމާއާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު (މެންޑޭޓު)
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:
މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގާ އުސޫލް އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: