Election Commission of Maldives


ނޫސް ބަޔާން

03rd March 2024, 12:00

2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚާގުޅޭ

10th January 2024, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ބާއްވާ ތާރީޚް ޢާންމުކުރުން

11th December 2023, 12:00

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާނާގުޅޭ

17th September 2023, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

06th July 2023, 12:00

ނޫސް ބަޔާން

06th June 2023, 10:00

ނޫސް ބަޔާން

28th March 2023, 12:00

PRESS RELEASE – Presidential Election 2023 (International Observers and Monitors)

20th December 2022, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ރޫމް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ގުދަނެއް ފަޅާލުމާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

13th December 2022, 12:00

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އުވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

30th June 2022, 12:00

މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އުވާލުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

21st June 2022, 12:00

2022 ޖޫން 21 ވަނަ ދުވަހު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި، ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅައި، ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާ ގުޅޭ

24th March 2022, 20:00

ނޫސް ބަޔާން

02nd September 2021, 12:00

ނޫސް ބަޔާން