Election Commission of Maldives


ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

ހިލާލީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3322241 (960+)، 3004444 (960+)

ފެކްސް: 3323997 (960+)

އީމެއިލް:  [email protected]

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން : 3004482

އީމެއިލް :  v[email protected]

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން 15:00 އަށް.

ސިޓީ އަދި ލިޔެކިޔުން އެޑްރެސް ކުރުން

މި ކޮމިޝަނަށް އެޑްރެސްކުރާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް އަށެވެ.