Election Commission of Maldives


ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ

މިއީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު R-20/2017 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

# މެންބަރުން  ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު  މުޙައްމަދު އަނީލް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  އޒ.ސިނާޔާ ޒަކަރިއްޔާ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު  އަޙްމަދު މުޢާޒް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ އުނައިސް ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
6 ޢާއްމު މެންބަރު  އާމިނަތު އަޒީފާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
7 ޢާއްމު މެންބަރު ފާތިމަތު ސަހުލާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

ހެރޭސްމަންޓް ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު ސީނާ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު މުޙައްމަދު އަނީލް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު އާމިނަތު ސަމްރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީ

މިއީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ ބާބު (ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް)، ގެ 16.03 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
2 ޢާއްމު މެންބަރު ފާޠިމަތު ސައުޝާން މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ އުނައިސް ޑިރެކްޓަރ

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މެންބަރުން ނަން                              މަޤާމް    
1 ވިސްލްބްލޯވަރް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ (މުޤައްރިރު) އޒ.ޚުޒައިމާ ތައުފީޤް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު ޒަޢުފަރާން ރަޝީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އޮފިސަރ

 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-2 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު) ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
2 ޢާއްމު މެންބަރު އޒ.ޚުޒައިމާ ތައުފީޤް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ފާޠިމަތު ސައުޝާން މޫސާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު މަރްޔަމް ޝާހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް
5 ޢާއްމު މެންބަރު ރަމްޒިއްޔާ އަޙްމަދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން، އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
2 ޢާއްމު މެންބަރު  ޝަހުލާ އިސްމާޢީލް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް ޑިރެކްޓަރ

 

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ކޮމިޓީ
# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު ޝަހުލާ އިސްމާޢީލް ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ އުނައިސް ޑިރެކްޓަރ
4 ޢާއްމު މެންބަރު އަޙުމަދު މުޢާޒް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
5 ޢާއްމު މެންބަރު ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
6 ޢާއްމު މެންބަރު ފާޠިމަތު ޒުހުދާ ޓްރެއިނަރ
7 ޢާއްމު މެންބަރު ޙުސައިން އަޛްހާން ސިސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

# މެންބަރުން ނަން މަޤާމް
1 މުޤައްރިރު އާމިނަތު އަޒީފާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
2 ޢާއްމު މެންބަރު  ފާތިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
3 ޢާއްމު މެންބަރު ޙުސައިން އަޛުހާން  ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ