Election Commission of Maldives


ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތައް

1. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން:

2. އިންތިޚާބު

3. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު:

4.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު:

5. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު:

6. ސިޔާސީ ޕާޓީ:

6.1. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު:

7. ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

 

8.  ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު

ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލްތައް

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އުސޫލު

ބައި-އިލެކްޝަންތަކު ގައި އޮފިޝަލުން ނެގުމުގެ އުޞޫލު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އުސޫލު

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

އިންޓަރންޝިޕްގެ އުޞޫލު

އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ އުޞޫލު

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު

އިންތިޚާބުތަކަށް ޓްރެއިނަރުން ހަމަޖެއްސުމާއި ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ

އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުމާއި، ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު

ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ

ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަންގައި އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އާމްދަނީއާއި  ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫ

ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު

ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ވިސިލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެެއްސުމާއި މައުލޫމާތުތައް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް