Election Commission of Maldives


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހިޔާލާއި ޝަކުވާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިދާރީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް.

އިމެއިލް: [email protected]

ފޯން ނަންބަރު: 1414

މިވަގުތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު: ނެތް

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް.

އިމެއިލް: [email protected]

ފޯން ނަންބަރު: 1414