Election Commission of Maldives


ފ. އަތޮޅު އަދި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

16 ޖެނުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/35 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ފ. އަތޮޅު އަދި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ރ. ރަސްގެތީމުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

2024 ފެބުރުވަރީ 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފ. އަތޮޅު އަދި ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެނަންބަރު

މާލެ،
 ކަލާފާނު ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. ފެލިދޫ އަދި ރ. ރަސްގެތީމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

މާލެ،
 ކަލާފާނު ސްކޫލް ހޯލުގެ މެދު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ފީއަލި، ފ. ބިލެތްދޫ އަދި ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-2

T0.2

2

މާލެ،
 ކަލާފާނު ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ނިލަންދޫ އަދި ފ. ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-3

T0.3

3

ފ. ފީއަލި، ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފީއަލީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. ފީއަލި-1

L1.1

4

ފ. ބިލެތްދޫ،
 ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. ބިލެތްދޫ-1

L2.1

5

ފ. މަގޫދޫ،
 ފ. މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. މަގޫދޫ-1

L3.1

6

ފ. ދަރަނބޫދޫ،
 ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. ދަރަނބޫދޫ-1

L4.1

7

ފ. ނިލަންދޫ،
 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކްލާސްރޫމް 10A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ ވެޔޮދަށުމަގުގެ އިރުން، މިރުސްމާހިނގުމުގެ އުތުރުން، ގަނޑުވަރުމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ-1

L5.1

8

ފ. ނިލަންދޫ،
  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރީސްކޫލް ކްލާސްރޫމް 1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ ވެޔޮދަށުމަގުގެ ހުޅަނގުން، މިރުސްމާހިނގުމުގެ ދެކުނުން، ގަނޑުވަރުމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ-2

L5.2

9

ވ. ފެލިދޫ،
 ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. ފެލިދޫ-1

J3.1

10

ރ. ރަސްގެތީމު،
 ރަސްގެތީމު ސްކޫލުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްގެތީމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމު-1

E3.1

11

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

16 ޖަނަވަރީ 2024