Election Commission of Maldives


ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް އަދި ކޮރުގޭޓަޑް ވޯޓިންގ ބޫތު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

28 ޖެނުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AD/38/2024/68 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް އަދި ކޮރުގޭޓަޑް ވޯޓިންގ ބޫތު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

މި ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް އަދި ކޮރުގޭޓަޑް ވޯޓިންގ ބޫތު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)38-AD-38/2024/62 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވާތީ އެ ބީލަންތައް ބާތިލްކޮށްފައި ވާތީ އެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިތުރު ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ވޯޓިންގ ބޫތު ސްޓޭންޑް އަދި ކޮރުގޭޓަޑް ވޯޓިންގ ބޫތު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

38/2024/G-005

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

(IUL)38-AD/38/2024/29

އިޢުލާން ނަންބަރ:

 11 ޖަނަވަރީ 2024

އިޢުލާން ތާރީޚް:

28 ޖަނަވަރީ 2024