Election Commission of Maldives


10 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

12th ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/124 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

10 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު ހައިސިއްޔަތު އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

48.55% 888

އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޒުމް / ފ. ނިލަންދޫ އިބްރާހީމް  ޚަލީލް (ޚަލީލް ސަރ) 1
51.45% 941

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ފޮނިލުބޯގެ / ފ. ނިލަންދޫ

ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

2

  1829

ޞައްޙަ ވޯޓު

  52

ބާތިލް ވޯޓު

  1881

ޖުމްލަ ވޯޓު

  4385

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

  1881

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

  42.90%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު

 2

ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ފޮނިލުބޯގެ / ފ. ނިލަންދޫ ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2024