Election Commission of Maldives


10 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

12th ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/125 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

10 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާ: ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު ހައިސިއްޔަތު އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

34.64%

106

އަމިއްލަގޮތުން

ވ. މަންހަލް / މާލެ ޢަބްދުއްޝަކޫރު  އިބްރާހީމް (ޝަކޫރު) 1

65.36%

200

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ލަކީސްޓަރ / ވ. ފެލިދޫ

ޙުސައިން  ވިސާމް

2

 

306

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

11

ބާތިލް ވޯޓު

 

317

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

486

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

317

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

65.23%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު

 2

ޙުސައިން  ވިސާމް ލަކީސްޓަރ / ވ. ފެލިދޫ ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2024