Election Commission of Maldives


10 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

12th ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/126 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

10 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު ހައިސިއްޔަތު އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

48.04%

86 ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ފަރުދާވިލާ / ރ. ރަސްގެތީމު މަރްޔަމް ސުހާ 1

51.96%

93 އެމް.ޑީ.ޕީ ކުދިރަތްމާގެ / ރ. ރަސްގެތީމު ޙައްވާ ޢަލީ

2

 

179

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

11

ބާތިލް ވޯޓު

 

190

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

703

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

190

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

27.03%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ކ. ނަންބަރ

ނަން އެޑްރެސް ހައިސިއްޔަތު

 2

ޙައްވާ ޢަލީ ކުދިރަތްމާގެ / ރ. ރަސްގެތީމު އެމް.ޑީ.ޕީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2024