Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ރިސޯޓު، ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން​ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތައް

14 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/131 :ނަންބަރު​

އިޢުލާން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓު، ރާއްޖެއިން ބޭރު އަދި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވި އިރު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގ ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މިތަންތަނުގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާތީ، އެ ތަންތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފީމެވެ.އަދި މިތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުން، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ރިސޯޓުތައް

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް

އަތޮޅު

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

#

ސޮނެވާ ޖަނީ (ނ. މެދުފަރު އައިލެންޑް)

ނ. މެދުފަރު އައިލެންޑް

ނ

Z01.1.4

1

އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު (ރ. މާމުނަގައު)

ރ. މާމުނަގައު

ރ

Z01.1.5

2

ޖޯލި ބީންގް (ރ. ބޮޑުފުށި)

ރ. ބޮޑުފުށި

ރ

Z01.1.6

3

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް (ބ. ފޮނިމަގޫދޫ)

ބ. ފޮނިމަގޫދޫ

ބ

Z01.1.8

4

ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް (ބ. ކަނުފުށި)

ބ. ކަނުފުށި

ބ

Z01.1.11

5

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ޅ. ކުރެއްދޫ)

ޅ. ކުރެއްދޫ

ޅ

Z01.1.12

6

އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް (ޅ. ކަނިފުށި)

ކަނިފުށި

ޅ

Z01.1.13

7

ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. އޮޅުވެލި)

ކ. އޮޅުވެލި

ކ

Z01.1.16

8

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނޑޫމާފުށި)

ކ. ކަނޑޫމާފުށި

ކ

Z01.1.18

9

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް (ކ. ކަނުއޮތްހުރާ)

ކ. ކަނުއޮތްހުރާ

ކ

Z01.1.20

10

އޮބްލޫ ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ހެލެގެނލި (ކ.ހެލެގެނލި)

ކ.ހެލެގެނލި

ކ

Z01.1.23

11

ވިލާ ނައުޓިކާ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް، (ކ. ލަންކަންފިނޮޅު)

ކ. ލަންކަންފިނޮޅު 

ކ

Z01.1.29

12

ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި (އދ. މޫފުށި)

އދ. މޫފުށި

އދ

Z01.1.33

13

ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް (ދ. އޮޅުވެލި އެންޑް އެނބޫދޫފުށި)

ދ. އޮޅުވެލި އެންޑް އެނބޫދޫފުށި 

ދ

Z01.1.35

14

ލަކްސް ސައުތް އަރި އަތޮޅު މޯލްޑިވްސް( އދ. ދިއްދޫ ފިނޮޅު)

އދ. ދިއްދޫ ފިނޮޅު

ކ

Z01.1.37

15

މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ( ބ.މިލައިދޫ )

ބ. މިލައިދޫ 

ބ

Z01.1.42

16

ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް (އއ. ފެސްދޫ)

އއ. ފެސްދޫ

އއ

Z01.1.44

17

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް

އަތޮޅު

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

#

ހުޅުލެ-1

ހުޅުލެ

މާލެ

V02.1.1

1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަންތަން

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ސިޓީ

ޤައުމު

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

#

އިންޑިއާ/ ޓްރިވެންޑްރަމް - 1

ޓްރިވެންޑްރަމް

އިންޑިއާ

W01.1.1

1

ތައިލެންޑް / ބެންކޮކް - 1

ބެންކޮކް

ތައިލެންޑް

W03.1.2

2

އިނގިރޭސިވިލާތް /ލަންޑަން - 1

ލަންޑަން

އިނގިރޭސިވިލާތް

W04.1.1

3

އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް / އަބޫ ދާބީ - 1

އަބޫ ދާބީ

އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް

W08.1.1

4

ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިރައްޔިތުން، ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން އެދެމެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލު ނުކޮށްފިނަމަ މި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ލެވޭނީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024