Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

14 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AB/38/2024/129 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ

މި ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)38-AB/38/2024/113 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން، ބީލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުން އަދި ބީލަން ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޝަރުތު ހަމަނުވާތީއާއި ސްކޯޕަށް ބަދަލުގެނެސް މިޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ބީލަންތައް ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.  

14 ފެބުރުވަރީ 2024