Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

15 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/137 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް، ކުރިމަތިލާ ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން 2024 ފެބުރުވަރީ 16 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ) ގައެވެ.

ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި

ދާއިރާ ނަން

ދާއިރާ ކޯޑު

#

14:30

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

A01

1

14:30

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

A02

2

14:30

ބާރަށު ދާއިރާ

A03

3

14:30

ދިއްދޫ ދާއިރާ

A04

4

14:30

ކެލާ ދާއިރާ

A05

5

14:30

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

B01

6

14:30

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

B02

7

14:30

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

B03

8

14:30

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

B04

9

14:30

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

B05

10

14:30

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

B06

11

15:00

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

C01

12

15:00

މިލަންދޫ ދާއިރާ

C02

13

15:00

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

C03

14

15:00

ފުނަދޫ ދާއިރާ

C04

15

15:00

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

D01

16

15:00

މަނަދޫ ދާއިރާ

D02

17

15:00

ވެލިދޫ ދާއިރާ

D03

18

15:00

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

D04

19

15:00

އަލިފުށި ދާއިރާ

E01

20

15:00

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

E02

21

15:00

ދުވާފަރު ދާއިރާ

E03

22

15:30

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

E04

23

15:30

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

E05

24

15:30

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

F01

25

15:30

އޭދަފުށި ދާއިރާ

F02

26

15:30

ކެންދޫ ދާއިރާ

F03

27

15:30

ހިތާދޫ ދާއިރާ

F04

28

15:30

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

G01

29

15:30

ނައިފަރު ދާއިރާ

G02

30

15:30

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

G03

31

15:30

ކާށިދޫ ދާއިރާ

H01

32

15:30

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

H02

33

16:00

މާފުށި ދާއިރާ

H03

34

16:00

ހުރާ ދާއިރާ

H04

35

16:00

މާމިގިލި ދާއިރާ

I01

36

16:00

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

I02

37

16:00

ދަނގެތި ދާއިރާ

I03

38

16:00

ފެލިދޫ ދާއިރާ

J01

39

16:00

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

J02

40

16:00

ދިއްގަރު ދާއިރާ

K01

41

16:00

މުލަކު ދާއިރާ

K02

42

16:00

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

L01

43

16:00

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

L02

44

16:30

މީދޫ ދާއިރާ

M01

45

16:30

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

M02

46

16:30

ވިލުފުށި ދާއިރާ

N01

47

16:30

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

N02

48

16:30

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

N03

49

16:30

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

N04

50

16:30

އިސްދޫ ދާއިރާ

O01

51

16:30

ގަމު ދާއިރާ

O02

52

16:30

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

O03

53

16:30

މާވަށު ދާއިރާ

O04

54

16:30

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

P01

55

17:00

ދާންދޫ ދާއިރާ

P02

56

17:00

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

P03

57

17:00

ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ

P04

58

17:00

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

Q01

59

17:00

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

Q02

60

17:00

މަޑަވެލި ދާއިރާ

Q03

61

17:00

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

Q04

62

17:00

ގައްދޫ ދާއިރާ

Q05

63

17:00

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

R01

64

17:00

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

R02

65

17:00

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

R03

66

17:30

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

S01

67

17:30

ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

S02

68

17:30

މަރަދޫ ދާއިރާ

S03

69

17:30

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

S04

70

17:30

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

S05

71

17:30

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

S06

72

17:30

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

S07

73

17:30

ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާ

S08

74

17:30

ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ

T01

75

17:30

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

T02

76

17:30

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

T03

77

18:00

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

T04

78

18:00

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

T05

79

18:00

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

T06

80

18:00

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

T07

81

18:00

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

T08

82

18:00

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

T09

83

18:00

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

T10

84

18:00

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

T11

85

18:00

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

T12

86

18:00

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

T13

87

18:00

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

T14

88

18:30

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

T15

89

18:30

ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ

T16

90

18:30

ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާ

T17

91

18:30

މަތިވެރި ދާއިރާ

U01

92

18:30

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

U02

93

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ގުރުއަތުނަގާ ތަނަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. ކެންޑިޑޭޓަށް ހާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ބަޔާންކޮށް، ކެންޑިޑޭޓުގެ ސިޓީއަކާއެކު ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ހާޟިރު ނުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތު ނަގާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންނެވެ. 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

15 ފެބުރުވަރީ 2024