Election Commission of Maldives


24 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

26 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/176 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

24 ފެބުރުވަރީ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 

ކ. ނަންބަރ

ނަން

އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

1

އާމިނަތު މާޔާ

މާހާ / އއ. މާޅޮސް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ 267 61.95%

2

އަޒީނާ އާދަމް 

 ފިނިހިޔާގެ / އއ. މާޅޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ 164 38.05%

 ޞައްޙަ ވޯޓު

431

 

 ބާތިލް ވޯޓު

15

 

 ޖުމްލަ ވޯޓު

446

 

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

558

 

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

446

 

 ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

79.93%

 

ީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ. 

ދާއިރާ: އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

 ކ. ނަންބަރ

 ނަން

 އެޑްރެސް

 ހައިސިއްޔަތު

1

އާމިނަތު މާޔާ މާހާ / އއ. މާޅޮސް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2024