Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވޯޓުފޮށި އަދި ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކާއި އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްޞީލް

28 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

 

(IUL)38-AC/38/2024/178 :​ނަންބަރު

އިޢުލާން

 

މިކޮމިޝަނުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/79، (IUL)38-AC/38/2024/85، (IUL)38-AC/38/2024/86،(IUL)38-AC/38/2024/98 ،(IUL)38-AC/38/2024/116  ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ބެހެއްޓުމަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި އަދި އިޢުލާންކުރި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާތީ، މި ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު، ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު، ވޯޓުފޮށީގެ ނަން، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

އިތުރުކުރެވުނު ވޯޓުފޮށި

YT.1.1 (ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-1) ވަނަ ނަންބަރު ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު ފޮށްޓެއްގެ ގޮތުގައި YT.1.19 (ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-19) ނަންބަރު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެއްސުން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ރެހެންދި ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކްލާސްރޫމް 2A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 ގައި ދިރިއުޅޭ  ހއ ބާރަށު، އުތީމު، ތަކަންދޫ އަދި މުރައިދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-19

YT.1.19

616

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތައް

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެނަންބަރު

ހއ. ކެލާ، މަދަރަސަތުއްޝައިޙް އިބްރާހީމް ސްކޫލުގެމަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެލާގެ އޮޑިބަން މަގުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. ކެލާ-2

A05.06.2

11

ޅ. ކުރެންދޫ،
އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒް

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ، ކުރެންދޫ ޅޮސްގަސްމަގުން އިރަށް ހުސައިނީގޯޅިއާ ހަމައަށް، ހުސައިނީގޯޅިން ދެކުނަށް ބްލާސަމްގޯޅިއާ ހަމައަށް، ބްލާސާމްގޯޅިން އިރަށް ރަށްދެބައިމަގާ ހަމައަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ރަބީޢީގޯޅިއާހަމައަށް، ރަބީޢީގޯޅިން އިރަށް ދިލާސާގޯޅިއާ ހަމައަށް، ދިލާސާގޯޅިން ދެކުނަށް ފަނޑިޔާރުމަގާއި ހަމައަށް، ފަނޑިޔާރުމަގުން އިރަށް ޝަބްނަމީގޯޅިއާއި ހަމައަށް، ޝަބްނަމީގޯޅިން އުތުރަށް ކޯރުކެނޑިމަގާއި ހަމައަށް، ކޯރުކެނޑިމަގުގެ އިރަށް މަގުގެ އިރުމަތީ ކޮޅު ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޅ. ކުރެންދޫ-2

G03.03.2

139

ކ. ގުރައިދޫ، ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މީޓިން ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ބަހާރުމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ-1

H03.09.1

157

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ  ސްކޫލް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ ރަށްދެބައި މަގުގެ އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، އާބާދީ ހިނގުމުގެއިރުއުތުރު ކޮޅުން ހުޅަނގަށް، އޯކިޑްމަގުން ދެކުނަށް ޗަނބޭލީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް މަގު ނިމެންދެން ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-1

S02.1.1

292

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ  ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ މާދެލަމަގުން އިރުއުތުރު ކަނުން ހުޅަނގަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް، ލަތީފީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް މަގު ނިމެންދެން ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ  ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-3

S02.1.3

294

އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ބިލްޑިންގް އޭ އެލްކޭޖީ ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޭދޫ ރޯޝަނީ ހިނގުމުގެ އުތުރުންދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި އާބާދީ ހިނގުމުގެއިރުއުތުރު ކޮޅުން ހުޅަނގަށް އޯކިޑްމަގުން ދެކުނަށް ޗަނބޭލީ ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް މަގު ނިމެންދެން އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ، ފޭދޫ-5

S08.1.4

319

މާލެ، ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް 4

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ރުވާގުމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ރުވާގުމަގުން ދެކުނަށް، ހުޅަނގަށް، މިރިޔާސްމަގުން ދެކުނަށް، ހުޅަނގަށް، ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް، ނަސީމީ ހިނގުމުން އިރަށް، ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ރުވާގުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާ އިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުމެދު-3

T11.1.3

379

މާލެ، ފެކަލްޓި އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ އޮޑިޓޯރިއަމް

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަކަނދާމަގާއި ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ގުޅޭނުކުތާއިން، ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، މުރަނގަމަގުން އިރަށް، ގުލްހަޒާރުގޯޅިން ދެކުނަށް، ޖަވާހިރުހިނގުމުން އިރަށް، ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް، ދަކަނދާމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާ އިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނުމެދު-4

T11.1.4

380

މާލެ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންކޯސް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހއ.ތުރާކުނު، އުލިގަން، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގައި ތިބި ހއ.ހޯރަފުށި މުރަނގަޖެހިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

AT.1.1

418

މާލެ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންކޯސް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މުރަނގަޖެހިމަގާއި ބަގީޗާމަގާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ބަގީޗާމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

AT.1.2

419

މާލެ،ގަލޮޅު ދަނޑު ކެރަމް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ހެނބަދޫ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ،  ނ. މާޅެންދޫ، ނ. ކުޑަފަރި  މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1

DT.1.1

439

މާލެ، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3

DT.3.1

441

މާލެ، އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އުތުރު އިމާރާތު 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކްލާސް ރޫމް 1D

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ  މާލޭގައި ތިބި ރ. ދުވާފަރު އަދި ރ. ކަނދޮޅުދޫ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް K އިން Z އާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-6

ET.3.2

449

މާލެ، ހޭންވޭރު ދަނޑު ޓެންޓް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  ރ. އިނގުރައިދޫ، ރ. ފައިނު، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަތޮޅު، މާލެ-7

ET.4.1

450

މާލެ، އާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އުތުރު އިމާރާތު 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކްލާސް ރޫމް 3A

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކ. ދިއްފުށި، ކ. ތުލުސްދޫ، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. އަތޮޅު، މާލެ-2

HT.2.1

465

މާލެ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކްލާސް ރޫމް 3B

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ވާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-8

QT.5.1

506

މާލެ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކްލާސް ރޫމް 3D

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގައްދޫ މަލުތެރޭ ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް އަމީރުއަޙްމަދުމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް ގޮސް އޯކިޑްމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކާރުނޭޝަންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މެދުރަޓުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން އުތުރަށް ގޮސް ހުސައިންމަނިކުމަގާ ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މަލުތެރޭގޯޅިއާއި ހަމައަށް ވަށާލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-10

QT.5.3

508

މާލެ، ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީގެ ދަނާލު ކުރިމަތިން ވަންނަ އިރު ކޮރިޑޯ އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ  މާލޭގައި ތިބި ފޭދޫ މާދެލަމަގުން އިރުއުތުރު ކަނުން ހުޅަނގަށް، އޯކިޑްމަގުން އުތުރަށް، ލަތީފީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނިމޭހިސާބު ދެކުނަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުސިޓީއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނާއި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ މީހުންގެ  ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5

ST.2.2

516

މާލެ، ވެލާނާގެ އަމީރު އަހުމަދު މަގުން ވަންނައިރު އޮންނަ ހުސްޖާގަ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  އއ. އުކުޅަސް، އއ.ރަސްދޫ، ތޮއްޑޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ

އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1

UT.1.1

524

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 ގައި ދިރިއުޅޭ ހއ. ހޯރަފުށި، ކެލާ، އިހަވަންދޫ ، އުލިގަމު، ވަށަފަރު، މާރަންދޫ ، މޮޅަދޫ، ފިއްލަދޫ، ދިއްދޫ އަދި ތުރާކުނު، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، އެހެނިހެން-1

YT.1.1

526

 ވިލިމާލެ، މުހިއްޔިއްދީން ޕްރީސްކޫލް ކެމްޕަސް ހޯލުގެ ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ށ، ނ، މ، ފ، ތ މި 5 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2

YT.3.2

557

 ވިލިމާލެ، ވިލިމާލެ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ ޒުމްބާ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދ، ލ، ގއ، ގދ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3

YT.3.3

558

 ވިލިމާލެ، ވިލިމާލެ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ އަދި ހދ މި 2 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން- 4

YT.3.4

559

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

28 ފެބުރުވަރީ 2024