Election Commission of Maldives


މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

29 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/183 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

     2024 މާރިޗު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެނަން

ވޯޓުފޮށީގެކޯޑު

ނަންބަރު

މާލެ، ދަރުބާރުގެ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންނެވެ.

މ. މަޑުއްވަރި-1

K8.1

2

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29 ފެބުރުވަރީ 2024