Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

29 ފެބުރުއަރީ 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/193 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޢާއިޝަތު އަފްނާން ޢަލީ، ހ. ކޮޔަރ / މާލެ، ގެ ކެނޑިޑަސީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-E/02 (29 ފެބުރުވަރީ 2024) ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، މި ދާއިރާއަށް ކުލިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް މިހާރު ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ (J02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1        

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނިއުޝާދު (ނިއުބެ)، ރޯޒްމީޑް / ވ. ކެޔޮދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޖިނާޙް، ރަބީޢީއުފާ / ވ. ކެޔޮދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އިސްޕަންޖުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2        

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްރައޫފު  އިބްރާހީމް، މއ. ވޭސައިޑް 410 ފްލެޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  އަޙްމަދުމަނިކު، ދޭލިޔާގެ / ވ. ކެޔޮދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ވޭސައިޑް ފުލެޓް  410 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3        

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ޢަބްދުއްލަޠީފް (ލައްޗެ)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4774 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ރައްޔާން، ހ. ކާމިނީޕޫލްގެ އިރުމަތީބައި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4        

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢާއިޝަތު އަފްނާން ޢަލީ (އަފޫ)، ހ. ކޮޔަރ / މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު އަންފާލު ނާފިޒު، ހ. ދިލާޞް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ކޮޔަރ / މާލެ

 

 

29 ފެބުރުވަރީ 2024