Election Commission of Maldives


ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު، ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުލާ ތާރީޚު ބަދަލުވުން

03 މާޗް 2024, 12:55 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/195​ :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު، ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލާ ތާރީޚު ބަދަލުވުން

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/114 އަދި (IUL)38-AC/38/2024/132 އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރައްވައި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޙަވާލާ ދެވިފައިވާ އިޢުލާނުން 2024 މާރިޗު 17 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވުނު ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އަދި 2024 މާރިޗު 30 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވުނު މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން، 2024 އެޕްރީލް 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، 2024 އެޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ ހަމަ އެދުވަހުގެ ވޯޓު ނަގާ ނިމޭތާ 30 (ތިރީސް) މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ފަހުގައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2024 އެޕްރީލް 28 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

03 މާރިޗު 2024