Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް އިސްލާހުކުރުން

03 މާޗް 2024, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AC/38/2024/192 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/152 އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2024 އެޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށްވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.   

ފެލިދޫ ދާއިރާ (J01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޒާހިރު، މިސްކިތްމަގު. މާހުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މަޑިހާ / ކ. މާލެ

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

03 މާރިޗު 2024