Election Commission of Maldives


ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

23 ޖެނުއަރީ 2024, 12:00 ޚަބަރު

 (IUL)38-AC/38/2024/60 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

2024 ޖަނަވަރީ 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑުތަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

#

މާލެ، ދަރުބާރުގެ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. ރަކީދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން، އަތޮޅު-މާލެ-1

T0.1

1

ވ. ރަކީދޫ،

 ރަކީދޫ ސްކޫލް 1 ވަނަ ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަކީދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. ރަކީދޫ-1

J5.1

2

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

23 ޖަނަވަރީ 2024